कानूनी आधार

कानूनी आधार

शिक्षक सेवा आयोगले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुरुपको कार्य सम्पादनका लागि निम्नलिखित ऐन¸नियमावली¸निर्देशिका र कार्य विधिहरुको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

. शिक्षा ऐन¸२०२८ (संशोधनसहित)

२. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली¸२०५७ (संशोधनसहित),

३. शिक्षा नियमावली¸२०५९ (संशोधनसहित)

४. सम्बन्धित अन्य प्रचलित ऐन नियमहरु

५. आयोगले तयार गरेका निर्देशिका तथा कार्य विधिहरु


थप सुचनाहरु »
थप बिज्ञापनहरु »
थप नतिजाहरु »

Teachers Service Commission © 2020. All right reserved.