अध्यापन अनुमति पत्रको अभिलेखआ.ब. ०६०/०६१ देखि आ.ब. ०६६/०६७ सम्म (बि.न. १ देखि बि.न. १८ सम्म ) को अध्यापन अनुमतिको अभिलेख पि.डी.एफ फर्म्याटमा उपलब्ध छ हेर्न डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र बि.नं. २१ देखि बि.नं. ३० सम्मको अभिलेख हेर्न आयोगवाट अध्यापन अनुमतिपत्र जारी/निर्णय गरिएको मिति र परीक्षार्थीको रोल नं. इन्ट्री गर्नुपर्नेछ ।

पुरानो अभिलेख(बि.न. १ - १८ सम्म)     नया अभिलेख (बि.न. २१ र पछिको)

Teachers Service Commission © 2020. All right reserved.