Teachers Service Commision

TSC
Online Application

प्रवेश-पत्र प्रिन्ट गर्ने र त्यसमा फोटो टाँस गर्ने बारेको सूचना

यस आयोगको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा आवेदन भरेका उम्मेदवारहरुले प्रवेशपत्र लिने सम्बन्धमा निम्नानुसारको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । योग्य उम्मेदवारहरुले सो अनुसार प्रवेश-पत्र प्राप्त गरी परीक्षामा सहभागी हुनु हुनेछ ।

  1. आयोगको वेवसाइट (www.tsc.gov.np) को दायाँ पट्टि हरियो रंगमा रहेको Online Application मा गई 'प्रवेश-पत्र' लेखिएको बटनमा क्लिक गरेर खाली कोठामा आफ्नो भौचरमा रहेको एप्लिकेशन आइ.डी. र मोबाइल नं. Entry गरी Preview गर्ने । यो प्रवेश-पत्र तपाईले भरेको विवरणका आधारमा तयार भएको पाउनु हुनेछ ।
  2. प्रवेश-पत्रको विवरण ठिक देखिएमा माथिको विवरण ठीक छ भन्ने बटनमा गरेपछि मात्र प्रवेश-पत्र Print गर्न सकिनेछ । प्रवेश-पत्र Print भएपछि विवरण सच्याउन सकिने छैन ।
  3. आफ्नो प्रवेश-पत्रको छपाई सफा र प्रष्ट बुझिने सुनिश्चित गर्नु हुनेछ । प्रवेश-पत्र नबुझिने वा अष्पष्ट भएमा परीक्षामा सहभागी हुन कठिनाई पर्न सक्ने तर्फ सचेत रहनु होला ।
  4. विवरण ठिक छ भन्ने यकिन भएपछि प्रवेश-पत्रलाई Portrait ढाँचाको A4 पेपर साइजमा Print गर्नु हुनेछ ।
  5. प्रवेश-पत्रको निर्दिष्ट स्थानमा अनलाइन फाराम भर्दा Upload गरिएको अटो साइजको सक्कल फोटो नै टाँस गरेर निर्दिष्ट स्थानमा परीक्षार्थीले अनिवार्य रुपमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
  6. रोल नम्बर नभएको प्रवेश-पत्रबाट परीक्षा दिन पाइने छैन ।
  7. आयोगद्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापनको योग्यता र शर्त विपरित परीक्षा दिएको पाइएमा सो परीक्षा जुनसुकै बखत रद्द हुन सक्नेछ ।
  8. कृपया browser refresh गर्नु होला l (Ctrl+Shift+R)अध्यापन अनुमतिपत्रको दरखास्त फाराम

प्रवेश पत्र