नतिजा विवरण(अध्यापन अनुमतिपत्र)

विवरण डाउनलोड
21 २०६६/०६७ साल वि. नं. १८ प्राथमिक तह बैतडी जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
22 २०६६/०६७ साल वि. नं. १५ प्राथमिक तह बैतडी जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
23 २०६६/०६७ साल वि. नं. १७ निम्न माध्यमिक तह बैतडी जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
24 २०६६/०६७ साल वि. नं. १७ निम्न माध्यमिक तह बैतडी जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
25 २०६६/०६७ साल वि. नं. १४ निम्न माध्यमिक तह बैतडी जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
26 २०६६/०६७ साल वि. नं. १६ माध्यमिक तह बैतडी जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
27 २०६६/०६७ साल वि. नं. १३ माध्यमिक तह बैतडी जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
28 २०६६/०६७ साल वि. नं. १८ प्राथमिक तह दार्चुला जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
29 २०६६/०६७ साल वि. नं. १८ प्राथमिक तह दार्चुला जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
30 २०६६/०६७ साल वि. नं. १५ प्राथमिक तह दार्चुला जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्