नतिजा विवरण(अध्यापन अनुमतिपत्र)

विवरण डाउनलोड
1501 २०६०/०६१ साल वि. नं. ०२ निम्न माध्यमिक तह पांचथर जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
1502 २०६०/०६१ साल वि. नं. ०१ माध्यमिक तह पांचथर जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
1503 २०६०/०६१ साल वि. नं. ०३ प्राथमिक तह ताप्लेजुङ जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
1504 २०६०/०६१ साल वि. नं. ०२ निम्न माध्यमिक तह ताप्लेजुङ जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
1505 २०६०/०६१ साल वि. नं. ०१ माध्यमिक तह ताप्लेजुङ जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्