नतिजा विवरण(अध्यापन अनुमतिपत्र)

विवरण डाउनलोड
11 २०६६/०६७ साल वि. नं. १३ माध्यमिक तह कंचनपुर जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
12 २०६६/०६७ साल वि. नं. १८ प्राथमिक तह डडेल्धुरा जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
13 २०६६/०६७ साल वि. नं. १५ प्राथमिक तह डडेल्धुरा जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
14 २०६६/०६७ साल वि. नं. १७ निम्न माध्यमिक तह डडेल्धुरा जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
15 २०६६/०६७ साल वि. नं. १४ निम्न माध्यमिक तह डडेल्धुरा जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
16 २०६६/०६७ साल वि. नं. १४ निम्न माध्यमिक तह डडेल्धुरा जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
17 २०६६/०६७ साल वि. नं. १६ माध्यमिक तह डडेल्धुरा जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
18 २०६६/०६७ साल वि. नं. १३ माध्यमिक तह डडेल्धुरा जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
19 २०६६/०६७ साल वि. नं. १३ माध्यमिक तह डडेल्धुरा जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
20 २०६६/०६७ साल वि. नं. १८ प्राथमिक तह बैतडी जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्