नतिजा विवरण(अध्यापन अनुमतिपत्र)

विवरण डाउनलोड
1 २०६६/०६७ साल वि. नं. १८ प्राथमिक तह कंचनपुर जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
2 २०६६/०६७ साल वि. नं. १८ प्राथमिक तह कंचनपुर जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
3 २०६६/०६७ साल वि. नं. १५ प्राथमिक तह कंचनपुर जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
4 २०६६/०६७ साल वि. नं. १७ निम्न माध्यमिक तह कंचनपुर जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
5 २०६६/०६७ साल वि. नं. १७ निम्न माध्यमिक तह कंचनपुर जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
6 २०६६/०६७ साल वि. नं. १४ निम्न माध्यमिक तह कंचनपुर जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
7 २०६६/०६७ साल वि. नं. १४ निम्न माध्यमिक तह कंचनपुर जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
8 २०६६/०६७ साल वि. नं. १६ माध्यमिक तह कंचनपुर जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
9 २०६६/०६७ साल वि. नं. १६ माध्यमिक तह कंचनपुर जिल्लाको छुट/पुर्नयोग नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्
10 २०६६/०६७ साल वि. नं. १३ माध्यमिक तह कंचनपुर जिल्लाको नतिजा विवरण (pdf/doc) डाउनलोड गर्नुहोस्