प्रकाशन/प्रतिवेदनहरु

विवरण

पुरा विवरण

वार्षिक प्रतिवेदन २०६९

वार्षिक बुलेटिन  २०६९

शिक्षक सेवा आयोगबा६ वितर०ा गरिएको स्थायी तथा अस्थायी (कार्यरत) अध्यापन अनुमतिपत्रकोजिल्ल्ला तथा क्षेत्रगत विवर०ा

बार्षिक प्रतिवेदन २०६८
शिक्षक सेवा आयोग (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६७
२०६७ मा प्रकाशित बुलेटिन