सूचना/बिज्ञापन

विवरण

पुरा विवरण

वि.नं. १६,१७,१८/०६६/६७ कार्यरततर्फ पुर्नेयोगको नतिजा मध्यपश्चिमााचल तथा सुदुरपश्चिमााचल विकास क्षेत्र
वि.नं.१६,१७,१८/०६६/६७ कार्यरततर्फ पुर्नेयोगको नतिजा पश्चिमााचल विकास क्षेत्र
सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणको बोलपत्र आव्हानको सूचना

वि न १८/०६६/६७ प्राथमिक तह सिरहा जिल्ला अन्तर्गत प्यारागन लाहान, सिरहा केन्द्रका परीक्षार्थीहरुको नयाँ कायम भएको रोल नं. विवरण

वि.न.१६,१७ र १८/०६६/६७ को नतिजा सम्बन्धी जरुरी सुचना

अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा सुन्नका लागि जिल्ला तथा तह कोड