सूचना/बिज्ञापन

विवरण

पुरा विवरण

अध्यापन अनुमतिपत्रको डाटा इन्ट्रि सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सम्बन्धमा जि.शि.का.हरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना तथा आयोगको अपिल
स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरुबाट माध्यमिक तहको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने लिखित परीक्षाको विज्ञापन

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष)बढुवाको विज्ञापन

स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको विज्ञापन

 तोकिएको दुर्गम क्षेत्रका जिल्ला÷गा.वि.स. का विद्यालयहरुमा मात्र प्रयोग हुने अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि विज्ञापन

 सूची दर्ता गरिएको सूचना
 २५ प्रतिशत बढुवा (आन्तरिक) तथा ७५ प्रतिशत बढुवा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना
कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा सम्बन्धी सूचना
वि.नं. १६,१७,१८/०६६/६७ कार्यरततर्फ पुर्नेयोगको नतिजा मध्यपश्चिमााचल तथा सुदुरपश्चिमााचल विकास क्षेत्र
वि.नं.१६,१७,१८/०६६/६७ कार्यरततर्फ पुर्नेयोगको नतिजा पश्चिमााचल विकास क्षेत्र
सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणको बोलपत्र आव्हानको सूचना

वि न १८/०६६/६७ प्राथमिक तह सिरहा जिल्ला अन्तर्गत प्यारागन लाहान, सिरहा केन्द्रका परीक्षार्थीहरुको नयाँ कायम भएको रोल नं. विवरण

वि.न.१६,१७ र १८/०६६/६७ को नतिजा सम्बन्धी जरुरी सुचना

अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा सुन्नका लागि जिल्ला तथा तह कोड