सूचना/बिज्ञापन

विवरण

पुरा विवरण

शिक्षक पदपुर्ति विज्ञापनको संशोधित सूचना

दरखास्त फाराम स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा जि.शि.का.हरुलाई थप निर्देशन

छपाइसम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापनका सम्बन्धमा जि.शि.का.लाई जरुरी सूचना

 स्थायी पदपूर्तिका लागि आयोगमा पठाउनु पर्ने रिक्त शिक्षक दरबन्दी विवरणको सूचना

 स्थायी पदपूर्तिका लागि आयोगमा पठाउनु पर्ने रिक्त शिक्षक दरबन्दी विवरणको नमूना

विज्ञापन नं. १६,१७,१८/०६६–०६७ को अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र स्थायीमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी सूचना

पुनर्योग गर्ने परीक्षार्थीहरुको निवेदन पठाउने सम्बन्धमा ।

कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाको पदसंख्या तथा म्याद थप संशोधन सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा परीक्षाको विज्ञापन

 

अध्यापन अनुमतिपत्रको डाटा इन्ट्रि सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना