सूचना/बिज्ञापन

विवरण

पुरा विवरण

शिक्षक पदको लागि लिइने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला

शिक्षक पदको लागि लिइने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला

शिक्षक पदको लागि लिइने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र -पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला

केन्द्राध्यक्ष अभिमुखीकरण सम्बन्धमा

 

परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरि पठाउने सम्बन्धमा सम्पूर्ण जि.शि.का.हरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

शिक्षक पदपूर्तिका लागि गरिएको खुला विज्ञापन सम्बन्धमा परीक्षार्थीहरुका लागि आयोगको सूचना

दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावलीको तहगत र विषयगत संख्यात्मक विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचनाको फाराम

शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापनको म्याद थप तथा पद संख्या संशोधन सम्बन्धी सूचना

दरखास्त फाराम स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा जि.शि.का.हरुलाई थप निर्देशन

शिक्षक पदपुर्ति विज्ञापनको संशोधित सूचना

दरखास्त फाराम स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा जि.शि.का.हरुलाई थप निर्देशन

छपाइसम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना