सूचना/बिज्ञापन

विवरण

पुरा विवरण

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापनका सम्बन्धमा जि.शि.का.लाई जरुरी सूचना

 स्थायी पदपूर्तिका लागि आयोगमा पठाउनु पर्ने रिक्त शिक्षक दरबन्दी विवरणको सूचना

 स्थायी पदपूर्तिका लागि आयोगमा पठाउनु पर्ने रिक्त शिक्षक दरबन्दी विवरणको नमूना

विज्ञापन नं. १६,१७,१८/०६६–०६७ को अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र स्थायीमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी सूचना

पुनर्योग गर्ने परीक्षार्थीहरुको निवेदन पठाउने सम्बन्धमा ।

कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाको पदसंख्या तथा म्याद थप संशोधन सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा परीक्षाको विज्ञापन

 

अध्यापन अनुमतिपत्रको डाटा इन्ट्रि सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सम्बन्धमा जि.शि.का.हरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना तथा आयोगको अपिल
स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरुबाट माध्यमिक तहको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने लिखित परीक्षाको विज्ञापन

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष)बढुवाको विज्ञापन

स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको विज्ञापन

 तोकिएको दुर्गम क्षेत्रका जिल्ला÷गा.वि.स. का विद्यालयहरुमा मात्र प्रयोग हुने अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको लागि विज्ञापन

 सूची दर्ता गरिएको सूचना