सूचना/बिज्ञापन

विवरण

पुरा विवरण

खुला प्रतियोगितात्मकको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्दा करार योग्यताक्रम कायम गरिने सम्बन्धमा सूचनाnew

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमिक तहमा अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको सूचनाnew

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको निम्नमाध्यमिक तहमा अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको सूचनाnew

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्राथमिक तहमा अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको सूचनाnew

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको सूचनाnew