नतिजा फाइल

विवरण

पुरा विवरण

वि.नं. १६,१७,१८/०६६/६७ कार्यरत तर्फ पुर्नेयोगको नतिजा मध्यमााचल विकास क्षेत्र

वि.नं.१६,१७ र १८/०६६/६७ कार्यरत तर्फ पुर्नेयोगको नतिजा पूर्वान्चल विकास क्षेत्र

वि.न.१४(नि मा)तह पुर्नेयोगको नतिजा

वि. न.१६,१७/ ०६६/ ६७ (मा. वि.,नि. मा.)कार्यरत तर्फको अध्यापन अनुमतिपत्रकॊ नतिजा

वि न १८/०६६/६७ (प्रा. वि.) कार्यरत तर्फको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा

वि.नं. १३ र १५ को पुर्नेयोगको नतिजा


वि. न. १४ नि.मा. लाइसेन्स नतिजा २०६७ कार्तिक

वि. न.१३ मा. वि. लाइसेन्स नतिजा २०६७ असोज

वि. न. १५ प्रा. वि. लाइसेन्स नतिजा २०६७ असोज