Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


अध्यापन अनुमतिपत्रको अभिलेख सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
image

यस आयोगवाट हाल सम्म जारी भएका बि.न. १ देखि बि.न. ३० सम्मको विज्ञापनवाट उत्तीर्ण भएका उमेदवारहरुको नाम नामेशी सहितको विवरण यस आयोगको वेवसाइटमा राखीएको छ । सम्वन्धित उमेदवार वा सरोकारवाला निकायले सो सम्वन्धी विवरण हेर्न चाहेमा तपसिल वमोजिम गर्नुपर्नेछ । तपसिल १ बि.न. १ देखि बि.न. १८ सम्म (आ.ब. ०६०/०६१ देखि आ.ब. ०६६/०६७) जारी भएका अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि - अध्यापन अनुमतिको अभिलेख वटनमा रहेको पुरानो अभिलेख (बि.न. १ देखि बि.न. १८ सम्म) भन्ने वटनमा क्लीक गरी हेर्न सकिने । २ बि.न. २१ देखि बि.न. ३० सम्म जारी भएका अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि - अध्यापन अनुमतिको अभिलेख वटनमा रहेको नया अभिलेख (बि.न. २१ देखि बि.न. ३० सम्म) भन्ने वटनमा क्लीक गरी अध्यापन अनुमतिपत्रको जारी/निर्णय मिति र परीक्षार्थीको रोल नं. इन्ट्री गरी हेर्न सकिने । पुनश्च: यसरी हेर्दा कुनै अध्यापन अनुमतिपत्रको विवरण आयोगको वेवसाइटमा नभेटिएमा यस आयोगको अध्यापन अनुमतिपत्र शाखामा सम्पर्क गरी यथार्थ जानकारी लिन सकिनेछ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड